VEM 系列的特点

防护等级:IP65

绝缘级别:B (130°C)

标准额定电压: 24Vdc

标准负载周期: ED100%

咨询我们进行修改

文献资料:

磁性件的吸引和保持是通过将电磁铁内部的线圈通电获得的。 当电源 停止时,电磁体会松动该部件。当使用负载时,必须遵守安全规范。 各种尺寸的飞线(架空导线)。 可以根据需要提供电源: 用VEM25的固定螺丝。 带VEM65的连接器。 连接器(1)具有4种方向(4×90º) 的可能性,并且可以合并到同一整流 二极管中以改变电流连接(AC)。

 

系列 P “20°C” (W) 片厚e (mm) 气隙 (mm) dL 尺寸大小 (mm) 重量(kg)
0 0,1 0,2 0,5 1
Fm (N) øA(-0,3) B C±0,1 D E F
VEM20 1,6
1
3
14,5
27
3,8
5,7
1,6
2,6
0,3
0,35
20 M-3 12 5
0,02
VEM25 3,2
1
3
6
27
114
135
19
47
50
12
20
21
3
3,5
3,7
25 M-4 20 6 40
0,06
VEM30 4
1
3
6
37
170
190
24
80
90
18
40
45
6
9,5
12
1,5
1,6
2
30 M-4 22 6 45 0,1
VEM40
5,6
1
3
6
38
300
400
30
203
245
24
133
160
13
27
30
4
4,5
5
40 M-5 26 8 55 0,2
VEM50 6,5
1
3
6
40
320
500
32
235
370
30
185
240
25
65
68
15
16
20
50 M-5 30 8 65 0,3
VEM65 10
1
3
6
10
45
310
830
980
40
290
660
750
35
250
500
560
25
148
164
190
15
40
46
50
65 M-8 35 12 112 80 0,8
VEM80 15
1
3
6
10
65
430
1150
2000
42
360
970
1350
40
325
830
1000
30
230
375
420
20
90
110
125
80 M-8 38 12 127 95 1,3
VEM100 20
1
3
6
10
70
530
1400
2600
50
440
1200
2200
45
426
1050
1700
35
335
730
880
25
225
310
330
100 M-10 43 15 147 115 2,1
VEM150 40
1
3
6
10
700
1810
5800
7104
580
1650
4350
5760
550
1580
3910
4992
480
1400
3000
3840
390
1100
1850
2400
150 M-16 56 24 197 165 6,4

 

订购型号:

连接器 (C)

接插件 (B)

接插件不能超出D表面

表2给出了每种磁性电磁体的基于气隙的维持力值(Fm),该值在 以下条件下测量: -直流电源。 -在AºSt37中的平片(3mm粗糙),厚度如表2所示,尺寸类似于 或大于吸附面。 -室温35ºC。 -线圈工作在其温度范围内。 在不同的条件下,磁力(Fm)可能会降低。电源停止后的剩磁值为 保持力的5%。 在起吊或搬运重物时,必须遵守最 小安全系数3,重物的重量不能超 过磁力的33%。